.

.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตครู CCR

 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ได้ร่วมประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวติดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แต่ละมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งทาง สกว.จะนำไปสู่การสรุปภาพรวมในระดับประเทศอีกครั้ง ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ สรุปวาระการ
ประชุมสำคัญ ดังนี้ 1) ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2560 2) มติสภาเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 3) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

การสำรวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการของชุมชนเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
นำโดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการบริการวิชาการชุมชนเกาะแก้ว ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน ซึ่งมีประเด็นการ
สำรวจ
การบริการวิชาการที่ชุมชนต้องการ หรือชุมชนต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้
1) การสัมมนาวิชาการ 2) การอบรมทักษะการปฏิบัติงาน 3) การใช้สถานที่และอุปกรณ์/เครื่องมือ
4) ต้องการปรึกษาปัญหา 
และ 5) อื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุม
และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

การประชุมหารืองานวิจัยร่วมกับประธานศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ 
นางอรพันธุ์  วงศ์กาไสย ประธานศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยแก้วิกฤตแก้เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้ร่วมกันประชุมหารือและขอเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558-2560 โดยขอให้เป็นที่ปรึกษาโครงการและ
ขอเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมแก้วิกฤตข้าวอินทรีย์ไร้สารเคมี 100
%  และ 2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการหมอขยะแก้เมือง และขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ทำการวิจัยเกี่ยวกับ น้ำจุลินทรีย์สมุนไพร และ
KM ball รวมถึงศึกษาวิเคราะห์/ทดสอบ พร้อมออกใบรับรอง (Certification) คุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์สมุนไพร และ KM ball ในลำดับต่อไป

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เอื้อมพร
  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อม
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการความรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบองค์ ประกอบด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการและการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีอาจารย์  ดร.เกรียงศักดิ์  
ศรีสมบัติ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าม่วง


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าม่วง
อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าม่วง โดยมีนายอำเภอเสลภูมิ นายสุรพร หมายเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าม่วง ได้มีความอยู่ดีกินดี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าม่วง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนทั้งต้นแบบการพัฒนาโมเดลตำบลท่าม่วงและความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่จะสร้างความยั่งยืน ตลอดจนแสดงผลงานวิจัยที่ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท่าม่วงในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 
ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับทราบการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 แห่ง (ระดับ C) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิจารณา โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation Hubs ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 งบประมาณปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรับทราบการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด” 3Rs-ประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด และพิจารณาการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดการขยะอันตรายของชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ และการรวมกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster)

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์  สมพร คณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
พิธีเปิดโดย ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษ
จาก
พระราชดำริ พระราชวินิจฉัย สู่แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
โดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ. สธ. การนำเสนอผลการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย C – อพ.สธ. และศึกษาดูงานในพื้นที่เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง กล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบของเทศบาลตำบลท่าม่วง


         เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2560 เวลา
13.30 น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมขนต้นแบบของ
เทศบาลตำบลท่าม่วง
ในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ
การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนเรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ และแนวทางการ
บริหารจัดการขยะด้วยตนเองของคนในชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่ที่ 11
ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ระหว่าง มรภ.-สกว.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น
ระหว่าง มรภ.-สกว. ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและเสวนาการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรายภูมิภาค และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ระยะที่ 2

การประชุมหารือการวางผังเมืองตำบลท่าม่วง กับกรมโยธาธิการและผังเมือง


          เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และ
 
   นายเจริญ  สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมประชุมกับผู้แทนของกรมโยธาธิการและ
   ผังเมือง เพื่อหารือ การวางผังเมืองตำบลท่าม่วง และนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตำบล    
   ท่าม่วงและผลงานการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางผังเมืองของตำบลท่าม่วงต่อไป

การร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560


 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
ภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ำดำหัว
ขอพรจากอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร
คณาจารย์และบุคลากร

การประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์
การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วม
การประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ การจัดทำแผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในคราวการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
และรับฟังการเสวนาเพื่อถอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการมีร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ต้นทาง

การนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลท่าม่วง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง นำโดยนายเจริญ  สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลท่าม่วงให้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้รับทราบ เพื่อศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ให้เกิดความยั่งยืน และก่อให้เกิดความสุขกับพี่น้องประชาชน

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน ชุมชนโพนแดง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


                เมื่อวันที่ 2
4 มีนาคม ๒๕60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการจัดการขยะชุมชน
และเพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 40 คน
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน ชุมชนโพนแดง ตำบล
นาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร


                 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ 
ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการจัดการขยะชุมชน
และเพื่อ
รณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 40 คน
เข้าศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ตาม Re-Profiling ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        

       
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
ได้เข้าร่วมการประชุมการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม
ท้องถิ่น ตาม
Re-Profiling  ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องอุบลบุศย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่น

ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภายหลังจากการ Re-Profiling  ภายใต้นโยบาย 4.0 ทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือฯ มรภ.-สกว. พร้อมทั้งนำเสนอชุดโครงการ และ
วิพากษ์ กลุ่มประเด็น เกษตรและอาหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเสนอโครงการการจัดการป่า
ชุมชนเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการจัดบริการวิชาการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
ได้เข้าร่วมการประชุม
กับผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนประชาชน
ในตำบลท่าม่วง
  เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการจัดบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยที่ประชุมมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดบริการวิชาการในประเด็นเร่งด่วนดังต่อไปนี้คือ

1. การพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
                          4. การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

การประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกและแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ พื้นที่ห้วยขามลา เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเกี่ยวกลไกและแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ พื้นที่ห้วยขามลา เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และครูในเทศบาล
ตำบลท่าม่วง ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าม่วงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบล
ท่าม่วง ซึ่งสรุปประเด็นการใช้ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ห้วยขามลา จำนวน 48 ไร่
ได้ 8 ประเด็น ดังนี้
 1) เกษตรอินทรีย์ 2) วัฒนธรรมของชุมชน 3) แพริมน้ำ-แพล่องเรือ 
4) หอพิพิธภัณฑ์ 5) ร้านค้า / ที่จอดรถ 6) ต้นไม้ประจำถิ่น ต้นกุ่ม 7) แนวกั้นริมน้ำชี และ 8) สะพาน
ข้ามลำน้ำชี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการถอดบทเรียนและทำการวิจัยร่วมกับชุมชนต่อไป

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1(16)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ็ด ็ดได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (15)/2559
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
มีวาระการประชุมเพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))
การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2560 2) การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี
2561 ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3) รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559-มกราคม 2560 และ 4) สรุปผลงาน การบริหารงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของ ผศ.ดร. กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

การปลูกปอเทือง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และแปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลท่าม่วง


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปลูกปอเทือง ภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าม่วงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
18 มกราคม 2560 ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน
5 ไร่ 1 งาน และศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 5 งาน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเป็นประโยชน์ใน
การปลูกข้าวอินทรีย์ฤดูกาลต่อไป 

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะ ณ ห้องประชุม
A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การจัดโครงการใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยฯ
2) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในมหาวิทยาลัยฯ
3) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ตลอดจนประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การตรวจคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และนายบรรพต  ทวีนันท์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559  ส่งตรวจคุณภาพข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กฤษณา  สุดทะสาร และคณะให้ความรู้
เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อตรวจสอบความหอม และคุณภาพด้านกายภาพ เคมี พร้อมทั้งเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2
A-P ด้วยเครื่อง Headspace Gas Chromatography (HS-CC) 

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบัน
วิจัยและพัฒนาโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยฯ 2) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในมหาวิทยาลัยฯ 3) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบัน
วิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ประชาชนชุมชนท่าม่วงมีส่วนร่วมแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชน 2) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในชุมชนเกาะแก้ว 3) เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความผู้สนใจจากประชาชนชุมชนเกาะแก้วเป็นจำนวนมาก

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


              เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ 
ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว
กับการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ประชาชนชุมชน
ท่าม่วงมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชน 
2) เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุ วิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดในชุมชนท่าม่วง 3) เพื่อรณรงค์และขยายผล
สู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความผู้สนใจจากประชาชนชุมชนท่าม่วงเป็นจำนวนมาก

การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง อาจารย์สว่าง  ยุคะลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นักศึกษา และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และนวดข้าว
ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
2559  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

การจัดประกวดโครงงานและนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 255สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบัน
วิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
การประกวดโครงงานและนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่
เกี่ยวข้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทุก
ระดับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน

การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่
4 “การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ระหว่างวันที่
22-24 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผลงานที่โดดเด่นภายใต้ประเด็นการจัดงาน มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ 

การประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัย
และพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรายงานความคืบหน้าของการเตรียมจัดงานฝ่ายต่างๆ

การจัดนิทรรศการงานวิจัยและร่วมโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐร่วมใจร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าม่วง ณ แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์


เมื่อ 14-15 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์
ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย อาจารย์
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และร่วมโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐร่วมใจร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าม่วง ณ แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์  วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ พร้อมให้นโยบายพัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
โดยนำมาผลิตเป็นลูกอมและสีย้อม

การประชุมการจัดนิทรรศการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดนิทรรศการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการงานเทศกาล
ข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด และการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ น้ำประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง (แสงประทีปเพื่อสังคม) ซึ่งจะจัดทำเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ด้านการแปรูป
(ถั่วป่านทอง) การใช้นวัตกรรม กระบวนการผลิต และด้านคุณภาพ 

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่
1/2559 ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิชั้น
4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือสถานการณ์ทำนา การรับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาล
ผลิตปี 2559/60 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด/กลุ่มจังหวัดโมเดล 4.101 แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการและทำบันทึกข้อตกลง
MOU การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด และการจัดทำแผนงานโครงการแบบบูรณาการในรูปแบบการประสานพลังประชารัฐ

การเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ เมื่อ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การศึกษากระบวนการควบคุมมาตรฐาน การผลิต ผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง ณ ที่ทำการกลุ่มถั่วป่านทอง บ้านป่าน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ประคอง  ยุคะลัง อาจารย์สว่าง 
ยุคะลัง อาจารย์ ดร. อรอนงค์  ภูสีฤทธิ์  และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง ลงพื้นที่
ศึกษา
กระบวนการควบคุมมาตรฐาน การผลิต ผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง ณ ที่ทำการกลุ่มถั่วป่านทอง
บ้านป่าน หมู่ที่
17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559
เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบถั่วลิสง ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์
ถั่วป่านทอง 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง
นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และนายบรรพต ทวีนันท์  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด
(วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด เวลา
09.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มถั่วป่านทอง บ้านป่าน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 255
เพื่อหารือประเด็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการปลูกถั่วลิสง กรรมวิธี ขั้นตอน การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการขับเคลื่อน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตามกระบวนการ 5 ฟันเฟือง
หลักการทำงาน 1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การตลาด 4) การสื่อสาร
สร้างการรับรู้ และ
5) การบริหารจัดการ

การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนสู่เชิงพาณิชย์


เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559 นางบรรจง ธนะแพทย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำผู้ผลิตวัตถุดิบปลาร้า เข้าพบ อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ และ อาจารย์ศศิกานต์
  หมอกมีชัย
อาจารย์สิทธเดช
  หมอกมีชัย นักวิจัยเจ้าของผลงานเครื่องอัดปลาร้าก้อน และผลิตภัณฑ์ปลาร้า
ก้อน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนสู่เชิงพาณิชย์
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
7 ตุลาคม ๒๕๕9 เพื่อหารือรูปแบบ ชื่องาน สถานที่การจัดงาน
เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2/ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู และ
นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
: ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2/ 2559  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
เครือข่ายวิจัยภูมิภาคและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

การออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในงานการประชุมโครงการ "Flagship Project ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลา" จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในงานการประชุมโครงการ "
Flagship Project ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา"
จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การเข้าร่วม
งานในครั้งนี้ นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมสาธิตการทำขนมโดนัทจากแป้งที่ทำจากข้าวหอมมะลิ และชาใบข้าวหอมมะลิ

การประชุมวิพากษ์ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชน
ท้องถิ่นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ) เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยแต่ละมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการค้นหาโจทย์
วิจัยเชิงพื้นที่ นำเสนอแผนวิจัยชุดโครงการ และข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยากรวิพากษ์
โดย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รศ.สพญ.ดร.ประภาพร 
ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

การชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ การวิจัยเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดชี้แจงแนวทางการเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณมาณการวิจัยเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ
2561 ผ่าน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (
NRMS) ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์เขมวิทย์ จิตตะยโศธร
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ มีนักวิจัยให้ความสนใจ
และเข้าร่วมเป็นอย่างดี

การตรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นข้าวหอมมะลิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  พลธานี ร่วมตรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นข้าวแก่เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง เมื่อที่ 22 กันยายน 2559 ณ  ศูนย์แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เทศบาลตำบลท่าม่วง และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การปลูก และการดูแลต้นข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่ถูกต้อง สามารถให้ผลผลิต
ที่สูง และคุณภาพที่ดี

การศึกษาพื้นที่เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยและโครงการบริการวิชาการตามนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ณ บ้านป่านทอง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  พลธานี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการผลิตและการแปรรูปถั่วลิสง  ณ บ้านป่านทอง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัด และประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาสภาพและ
แนวทางการส่งเสริม ตามโครงการประชารัฐและตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
Thailand 4.0
เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์
OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำผลการ
ศึกษาไปพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยต่อไป