.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรม น้ำคือชีวิต : การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่

             เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม น้ำคือชีวิต : การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

        เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จึงจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นำโดยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา


โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ''จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์''

          สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ''จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์'' ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฯ มีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ อาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
รูปภาพเพิ่มเติม

 

ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

         ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต การพัฒนาและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการผลิตและการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอโพนทราย อำเภอพนมไพร อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองฮี

 

ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้ร่วมปรึกษาหารือ กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 

การสำรวจและการฝึกอบรมนักสำรวจในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการสำรวจและการฝึกอบรมนักสำรวจในประเทศไทย SIDCER (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical) ซึ่งเป็นสถาบัน ตรวจสอบคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับสากล (Review, WHO) และ Local Trainee จากสถาบันในประเทศ

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายประจิตร ประเสริฐสังข์ และนางสาวลัดดา คุณหงส์ บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพรผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


การประชุมโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

   เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 คณะจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.- สกว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V : 2nd - 5th December 2018)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ 095-671-1749 E-mail: nong234234@gmail.com
ที่อยู่ เลขที่ 113 หมู่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัยดีเด่น สาขาการศึกษา หลักสูตรและการสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดบูทในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการนำเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผยแพร่
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย อาจารย์ศิลปชัย นิลกร ผู้ทรงคุณวุติจากวช. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนองานวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเค้าโครงงานวิจัยแบบบูรณาการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการเขียนเขียนข้อเสนองานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริบทพื้นที่ที่ตอบสนองชุมชนสังคม และนโยบายด้านการวิจัยของรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่บทบาทมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และวิทยากรโดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”

เมื่อจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในอุดมศึกษา” ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยรองศาสตร์จารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ซึ่งจุฬาฯ เป็น1 ในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมลงนามจาก สถาบันอุดมศึกษา 6 กลุ่ม ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน กลุ่มภาคอีสาน 5 สถาบัน กลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน กลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ในขอบข่ายการให้ทุนของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักวิจัยทุกคนสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยมหาวิทยาลัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงมีบทความสำคัญในการผลักดันให้งานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดี