.

.

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบรรยายเกี่ยวกับนักวิจัยเชิงพื้นที่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจารย์ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์