.

.

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยาย แนะนำ “ระบบ Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และระบบ TPMAP Logbook” โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และให้บริการข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม ระดมความคิด (KM-Knowledge Management) การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชมภาพเพิ่มเติมคลิก