.

.

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประเมินและลงเยี่ยมพื้นที่ 14 ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ “เกาะแก้วน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และอาจารย์สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ “เกาะแก้วน่าอยู่
หน้าบ้านน่ามอง” ประจำปี 2560 ให้กับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนรวม 14 ชุมชน เพื่อส่งเสริมประชาชนตระหนักถึงความร่วมมือกันรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชนและยกย่องเชิดชูหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบที่ดี ประชาชนมีสุขภาวอนามัยดี
และเป็นชุมชนน่าอยู่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมประชุมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลันราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมกับทางจังหวัด ในโคงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหารจังในหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วน

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(17)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(17)/2560
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
มีวาระการประชุมเพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2560 2)
โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
4) การติดตามการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ
2559-2560 5) การพัฒนาเว็ปไซด์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 6) การรวบรวมผลงานตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์ และวาระเพื่อพิจารณา มีดังนี้
1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 2) โครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 3) ร่างคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การประชุมการดำเนินโครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

มื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี 
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ นายเสถียร  เกตุภูงา หัวหน้า
สทบ. สาขา 4 จังหวัด
ร้อยเอ็ด นางสาวดาว  สองศรี หัวหน้า
สทบ. สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น และคณะ เพื่อหารือ
แนวทางสำหรับการ
ดำเนินโครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประเมิน
ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดย
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ
ดังนี้ 1) สนับสนุนและประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ 2) บันทึกและ
ตรวจสอบข้อมูลโครงการฯ พร้อมมอบคู่มือการดำเนินงานการ
ประเมินศักยภาพการดำเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(สำหรับทีมประเมินฯ) ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ขอให้
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้
ชัดเจน พร้อมรายละเอียด และ
TOR ส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงหัน ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ อาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ปรมัต โพดาพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าดงหัน ผู้นำชุมชน
บุคลากร เทศบาลตำบลท่าม่วง และชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์
ป่าไม้ดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่