.

.

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนา โดยแยกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 1. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 โดยคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. การสร้างการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019และโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนตำบลเกาะแก้ว  โดยคณะพยาบาลศาสตร์3. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงาน สร้าง อาชีพแก่ชุมชน ณ ชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะนิติรัฐศาสตร์4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอเสลภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ 5. อิ่มสุข สุขภาพดี มีรายได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6. การอบรมการสื่อสารและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โดยแยกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน