.

.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดียิ่งกับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(18)/2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3(18)/2560
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุม
เพื่อทราบที่สำคัญ ดังนี้ 1))โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 2)
สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) รายงานการเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปี 2560 4) คำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 5) สรุปผลการจัดโครงการคูปองพัฒนาครู
และ6) รายงานการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอต่อที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน

การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ สุภิมล บุญพอก
และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม และตอบข้อซักถาม
ข้อสงสัยของอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำการบันทึกข้อมูลโครงการประเมินศักยภาพกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ