.

.

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2559 เตรียมพร้อมสู่อาเซียนและการศึกษาดูงาน
ณ สถาบันวิทยสิริเมธี
จังหวัดระยอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ดร. เอื้อมพร  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ธนพล  แก้ววงษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ เคมี และสาธารณสุขศาสตร์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มพูน องค์ความรู้  และทักษะใหม่ๆของวิชาชีพใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้พัฒนาการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อตนเอง ต่อองค์กร
และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง
จากผู้บริหาร คุณบรรจง บุหิรัญ  ผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา และบุคลากร จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถาบัน วิทยสิริเมธีปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นนักวิทย์-นักวิจัยชั้นนำระดับสากล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นโยชน์ต่อการพัฒนางาน ตนเอง องค์กร และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา "กิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลมะอึสู่ความยั่งยืน"สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตำบลมะอึสู่ความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุน
ให้กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับชุมชนภายนอก โดยทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล อาจารย์ ดร.คณิน  บรรณกิจ อาจารย์ปริญ  รสจันทร์
อาจารย์คชษิณ  สุวิชา อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง และอาจารย์สว่าง  ยุคะลัง

โครงการเขียนบทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 "กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ  ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้นในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้นในการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
มากขึ้น


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมการเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล และ บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด
(
OTOP Product Champion : OPC) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประดับเพชร
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2559


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร.อนันต์  พลธานี ให้เกียรติเป็นประธานและที่ปรึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  
นำนาผล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  และบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสรุปประเด็นการวิจัยได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเด็นวิจัยด้านเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 2) ประเด็นวิจัย
ด้านคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3) ประเด็นวิจัยด้านนวัตกรรมการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 4) ประเด็นวิจัยด้านการผลิตแบบอินทรีย์  5) ประเด็นวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องจักรกล แทนการใช้แรงงานคน และ
6) ประเด็นวิจัยด้านการตลาดและการพัฒนากลุ่ม
การรวมกลุ่มของ
เกษตรกร

การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์ และนางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์พื้นที่ ครั้งที่ 2 สำหรับ Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์รชยา
พรมวงศ์ นายวรเชษฐ์ ศรีสถิตย์
  อาจารย์สว่าง ยุคะลัง อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง  ร่วมกับ
เทศบาลตำบลท่าม่วง นำโดย นายกเทศมนตรี และคณะ และประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีสาน ดร.รณวฤทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และทีมงาน ร่วมศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่
ของตำบลท่าม่วง
สำหรับ
Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q -GREEN  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อจัดทำแผนเสนอต่อ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย เป็นครั้งที่ 2

การวิเคราะห์พื้นที่ ครั้งที่ 1 สำหรับ Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การศึกษาและเตรียมพื้นที่ Organic Area ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q –GREENศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำในการศึกษาและ
เตรียมพื้นที่ ครั้งที่ 1 สำหรับ
Organic Area ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q -GREEN  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมรับฟัง
คำแนะนำอันมีคุณค่ายิ่ง เพื่อจัดทำแผนเสนอต่อ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่อไป

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ UBI : University Business Incubator สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ 
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ประคอง ยุคะลัง 
อาจารย์สว่าง ยุคะลัง และคณะทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อผลักดันและส่งเสริม ผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย มาแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา
และมีข้อมูล เพื่อส่งเสริม อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สร้างสรรค์ นวัตกรรม คิดค้นและวิจัย ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ในท้องถิ่น ให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ " เมล็ดพันธุ์ แห่งปัญญา" ต่อไป

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(14)/2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ็ด ็ดได้จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2(14)/2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวาระ
การประชุมเพื่อพิจารณา ที่สำคัญ ดังนี้ 1) ร่างวารสารวิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2) ร่างรายงานประจำปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) ร่างโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทำผลงานทางวิชาการ และ 4) ร่างเล่ม
Proceeding I Creams 1

การประชุมทางวิชาการ The ระดับชาติ”3 National Conference and the 1 International Conference 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society”


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมวิชาการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเปิดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) วันที่ 23 – 29
มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์การวิจัย


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) อาหารสู่ครัวโลก 2) การท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาครู เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมดอกจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้แนวคิดจากการระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยตามกรอบแนวคิด 3 ประเด็น ได้แก่ 1) อาหารสู่ครัวโลก
2) การท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาครู 

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 
1 (3)/2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ 
พลธานี 2. ดร.ตวง อันทะไชย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 4. ดร.รณวริทธิ์ 
ปริยฉัตรตระกูล ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ยินดีในการเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมการประชุมกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว : การผลิตและการแปรรูปข้าว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการประชุมกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว : การผลิต
และการแปรรูปข้าว ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันที่
15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อหาโจทย์วิจัยและกำหนดโจทย์วิจัยเกี่ยวกับข้าว การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ และเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

การจัดนิทรรศการการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมในการเปิดงานแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดนิทรรศการการเรียนรู้
โดยการนำผลงานวิจัยมาจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ดำเนินการ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2559 สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

การอบรมบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน ของ กศน.อำเภอพนมไพรอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เป็นวิทยากรในการจัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
บุคลากรของ กศน.อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 – 8  มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จากการอบรมพบว่า บุคลากรของ กศน.
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
และสามารถดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 9901 ชั้น
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จำนวน 24 คน จากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้ได้
แนวทางในการส่งเสริมคณะ หน่วยงาน ให้ทำวิจัยสถาบันเพื่อให้สามารถพัฒนาอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ให้มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้องค์กร หน่วยงาน อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มีศักยภาพในการวิจัยสามารถรับใช้ชุมชุนและท้องถิ่น


โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2015 “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (Regional Research Expo 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2015
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (Regional Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 2 – 5  มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัย
ของนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัยมากขึ้นนำผลงานวิจัยที่ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นไปนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๐๑๕ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (
Regional Research Expo 2016) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมการจัดทำ Master Plan มหาวิทยาลัยสีเขียว
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการจัดทำ Master Plan มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันศุกร์ที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
ให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้
  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อทราบแนวทางในการดำเนินการปรับ
Master Plan ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จำนวน 
100  คน 

โครงการสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


กิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2559 
(World Hommali Rice Festival 2016)

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก
ประจำปี
2559 (World Hommali Rice Festival 2016)  ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนางานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อนำผลงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ไปเผยแพร่ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
อาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จำนวน  10 คน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย และอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาด้าน
งานวิจัยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านข้าวเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ณ แปลงนาสาธิต
บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการดำเนินงาน พบว่าได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ และว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา
แก้วแกมเกษ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูภาษา
อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในประเทศลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ประเทศลาว เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ประเทศลาว
  

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ 
เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แก่ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การนำเสนอและเข้าร่วมประชุมใหญ่ HERP Congress IV ภายใต้ การบริหารงานวิจัยของ สกอ.

    

      อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ และอาจารย์สุภิมล บุญพอก ได้เข้าร่วม
การประชุมใหญ่
HERP Congress IV และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับ
นักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารภายใต้โครง
การบริหารงานวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ  หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ภายใต้การบริหารงานวิจัยของ สกอ. (
HERP Congress IV) เกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยของ
HERP ในรอบปีต่อไป และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดโดยมี อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และอาจารย์สุภิมล บุญพอก
คณะผู้วิจัยในครั้งนี้

การประชุมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือ มรภ. - สกว.


     อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมในการทำความเข้าใจการขับเคลื่อนเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย (สกว.) เพื่อดำเนินการพัฒนางานวิจัย
ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและขับเคลื่อนการดำเนินงานการวิจัยต่อไป เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประกวดนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวัน     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และ
พัฒนา และอาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ ได้นำนวัตกรรม
เครื่อง
อัดปลาร้าก้อน ไปเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศไต้หวัน โดย นักวิจัยที่ดำเนินการ
จัดทำนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์สิทธิเดช หมอกมีชัย อาจารย์ศศิกาญจน์ 
หมอกมีชัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมคือ
เครื่องอัดปลาร้าก้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
ในการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
     การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ครั้งที่ 1 / 2559 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 5
C ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์
รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.
มรภ.รอ. และ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมพัฒนาศาสตร์การสอน : Pedagogy
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศาสตร์การสอน : Pedagogy (ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑) ในเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณห้องประชุมใหญ่(กันเกรา) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งครู ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษาจากโครงการ CCR รวมมากกว่า ๑๐๐ คน ที่ร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมพัฒนาศาสตร์การสอน โดยมีทีมวิทยากรคุณภาพ : อาจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา, อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  ประมวลภาพกิจกรรมภาพคลิกที่นี่