.

.

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร อุสาหกรรม การแปรรูป การค้า ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นเทศบาตำบลเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้จัด กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 88 คน โดยถอดบทเรียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชม ผลการถอดบทเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทขยะในชุมชน วิธีการแยกขยะของชุมชน และวิธีการกำจัดขยะของชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าม่วง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้จัด กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 89 คน โดยถอดบทเรียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชม ผลการถอดบทเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทขยะในชุมชน วิธีการแยกขยะของชุมชน และวิธีการกำจัดขยะของชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก