.

.

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาล
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีลงนามความร่วมมือ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ปลัดเทศบาล
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศมนตรีตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการสร้างองค์ความรู้ สวัสดิการ การตลาด
การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอื่นๆ แก่ชุมชนทั้ง 3 แห่งต่อไป

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำ SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดทำ SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน โดยใช้แผนแม่บทชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งดำเนินการจัดทำ
SWOT ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) ประเพณี /วัฒนธรรม
3) เศรษฐกิจ/อาชีพ 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) สุขภาพ/การศึกษา

การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กิจกรรม ศึกษาดูงาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรจากตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรจากตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวม 80 คน
และได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โรคพืชและแมลง
ในข้าวในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐาน
สากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนตำบลหนองแวง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่า
สร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่า
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างจิตสำนึกในการดูแล
รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ -ชุมชนตำบลท่าม่วงและเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง และวัดตาลวนาราม
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่า
สร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์
ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตสำนึก
ในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร