.

.

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาล
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีลงนามความร่วมมือ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ปลัดเทศบาล
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศมนตรีตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการสร้างองค์ความรู้ สวัสดิการ การตลาด
การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอื่นๆ แก่ชุมชนทั้ง 3 แห่งต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น