.

.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องโพนทอง โรงแรมวันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การบรรยายเรื่อง การยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการตลาด วิทยากรจากอารยะฟาร์ม นางสุมนฑา เหล่าชัย และการบรรยายเรื่อง ความหมาย ขั้นตอน ของการขอ อย. วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เภสัชกรธีราวุฒิ มีชำนาญ ชมภาพเพิ่มเติม

 

ประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติม