.

.

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมพ์ทา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธเดช หมอกมีชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เป็นวิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสระเกษ โดยอบรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3 จำนวน 88 คนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับผู้มีทักษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้งทัศนคติ ความรู้ ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม ช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจงระบบแผนแนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณพ.ศ 2565

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนแนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณพ.ศ 2565  ที่จัดขึ้นเพื่อเสนอแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางและระบบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพค เมืองทองธานี วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ควรมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ(Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ สามารถที่จะทำหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับตำบลได้ โดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 ดูแลรับผิดชอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 วิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 และ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00

 


การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเชิงลึกในการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับการวิจัย และนวัตกรรมในมิติใหม่  แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแบ่งกลุ่มนำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวชัล เช็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น