.

.

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) โดยมีอาจารย์ ดร.การุณ
 พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิต
ข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกร
ในตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี และเกษตรกรในตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากท่านชยันต์
ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์
การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR ลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกรในตำบลเกาะแก้ว และเกษตรกรใน
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน 


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2 กิจกรรมการวิพากษ์ เค้าโครงวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์งานวิจัยที่แต่ละท่านนำมา
นำเสนอทำให้นักวิจัยได้พัฒนาตนเองในด้านการเขียนโครงวิจัย และได้แนวในการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์
ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ
และโรงเรียนผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระนาคปรกเมืองไพร และบริเวณ
ลานจอดรถด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายในงานมีการสรงน้ำพระนาคปรกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์และบุคลากร