.

.

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2 กิจกรรมการวิพากษ์ เค้าโครงวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์งานวิจัยที่แต่ละท่านนำมา
นำเสนอทำให้นักวิจัยได้พัฒนาตนเองในด้านการเขียนโครงวิจัย และได้แนวในการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น