.

.

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อพ.สธ. - มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(อพ.สธ. - มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุม
รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ เพื่อสร้างความชัดเจน ทบทวน รับทราบ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรสด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนองานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) เรื่องศึกษาศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกผลไม้ โดย อาจารย์ ดร.ชลลดา ไร่ขาม
2) ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่า
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 3) พืชสมุนไพรสำหรับ
สตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง 4) การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
ภายใต้สภาพเยือกแข็ง โดยใช้เทคนิค Encapsulation-dehydration โดยดร.จตุพร หงส์ทองคำ
5) การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และ 6) การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2560โดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล และคณะ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่าน สกฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ประชุมวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อนเอ็ดได้เตรียมการเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ http://opst-reru.blogspot.com/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-01 (โครงการคูปองพัฒนาครู)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-01 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องเพทาย  อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา เป็นวิทยากรในการอบรม อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จำนวนครูลงทะเบียนอบรมทั้งสิ้น 47 คน บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่เข้มข้น มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพต่อที่นี่