.

.

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อพ.สธ. - มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(อพ.สธ. - มรภ.รอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุม
รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ เพื่อสร้างความชัดเจน ทบทวน รับทราบ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น