.

.

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นักวิจัยร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร. สุรพงษ์
 แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัย
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย เพื่อต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้เชิญ
ถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมติดตาม
ความคืบหน้าสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีผลงานวิจัย
ได้แก่ การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล และคณะ
ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายจากข้าวและน้ำมันรำข้าว ผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดย อาจารย์ ดร. กนกกรณ์
ศิริทิพย์ การศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาจากใบต้นข้าวอ่อน โดย
อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร การศึกษาแนวทางการพัฒนาปลาร้า เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ โดยอาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย และ
ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผัดสมุนไพร จากโรงเรียนบ้านท่าม่วง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก การจัดโครงการ
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมจากทุกคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ระบบ กลไก
กระบวนการบริหารจัดการงานบริหารวิชาการเพื่อการบริการวิชาการ และได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาส ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ช่วงบ่ายจัดให้มีการจัดประชุมทำแผนบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยที่ประชุมกำหนดพื้นที่ชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในการให้บริการทางวิชาการประจำปี 2561และประเด็นการให้บริการได้แก่ ผู้สูงอายุ
และสมุนไพร ซึ่งจะดำเนินการประชุมอีกครั้งในลำดับต่อไป ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่