.

.

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ


เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญา
พัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตาม
และประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมระดมความ
คิดเห็นและการติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอย่างดียิ่ง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลเกาะแก้ว ณ
วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มี
กิจกรรมระดมความคิดเห็นและการติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตำบลเกาะแก้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนา
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
 กิจกรรม การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมติดตาม
และประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลท่าม่วง ณ
เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรม
ระดมความคิดเห็นและการติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบล
ท่าม่วง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่