.

.

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ
ของชุมชนกับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน