.

.

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากร ศ.ดร กลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปภาพเพิ่มเติม