.

.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและสถาบันจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและสถาบันจัดการความรู้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและสถาบันจัดการความรู้ ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา