.

.

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เป็นวิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร ในการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสระเกษ โดยอบรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3 จำนวน 88 คนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับผู้มีทักษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้งทัศนคติ ความรู้ ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม ช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป