.

.

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้ร่วมจัดโครงการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดโครงการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบิลสันสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันเข้าร่วมจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิด้วยเครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ รูปภาพเพิ่มเติม


โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร รูปภาพเพิ่มเติม