.

.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าฝ้ายพร้อมเจลทำความสะอาดมือ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าฝ้ายพร้อมเจลทำความสะอาดมือ ทำบุญเนื่องในการจัดงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด โดยมอบหน้ากากผ้าฝ้ายพร้อมเจลทำความสะอาดมือ ขนาด 100 ml 201 ชุด รวมทั้งเจล ขนาดบรรจุ 17 ml 1,000 ขวด มอบให้ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ระบาด


วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” 1 - 2 มีนำคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลสำเร็จจากการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) ไปสู่การจัดเวทีในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจภูมิภาค”ภายในงาน วช. ยังมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวนกว่า 100 ผลงาน การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ผลงานเด่น ที่จะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะขามหวานครบวงจร เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีแปรรูปสับปะรดครบวงจร เทคโนโลยีแปรรูปกาแฟวนเกษตร เทคโนโลยีลางสาด signature เป็นต้น


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์