.

.

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และอาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อยอดขยายผลการดำเนินงาน และร่วมประชุมขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้าง
สุขภาวะชุมชน" ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และ องค์กรปกครองท้องถิ่น และมีเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
 สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
นำองค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจบทบาท และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในนาม
เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้ชื่อ “การบูรณา
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” (Wisdom Integration
for Innovation and Sustainable Development Conference 2018) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ผลงานและข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การวิจัยที่สามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป