.

.

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
 สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
นำองค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจบทบาท และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น