.

.

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริการิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมงานบริการวิชาการ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา อาจารย์สุภิมล บุญอก เป็นวิทยากรอบรมผ่านการปฏิบัติจริง พัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม ๓๕ คน  ขอขอบคุณ ดร.นิตยา ค้อไผ่ ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์, ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดอบรม ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่