.

.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องข้าว ในงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เรื่องข้าว ในงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบุญคูณลาน หรือการสู่ขวัญ
ข้าวชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าวที่
หลากหลาย ภายในงานประกอบด้วย การประกวดหุ่นฟางปลา การประกวดขันโตก การประกวด
ฝัดข้าวประกอบเพลง และการจัดนิทรรศการของทุกตำบล ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีของชาว
เสลภูมิให้คงอยู่สืบไป

การประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561 เพื่อทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งมีวาระ
นำเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 2) มติสภาเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
1) ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) กิจกรรมภายใต้
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3) แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งในเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกคณะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และนิทรรศการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันราชภัฏ

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49

ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์
ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
ด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับผิดชอบองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
และนางสาวลัดดา คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการและ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์
ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
แบบมีส่วนร่วม ตามระบบ COSO และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดตั้งและแบ่ง
ส่วนราชการเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยฝ่ายเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในการประชุม และมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์ และตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้