.

.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561 เพื่อทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งมีวาระ
นำเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 2) มติสภาเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
1) ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) กิจกรรมภายใต้
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3) แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งในเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกคณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น