.

.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณความรู้ที่มอบให้และการต้อนรับที่แสนอบอุ่น ประเด็นดีดีในการเรียนรู้ 1) การขอลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ประเภท "วรรณกรรม" 2) การปิดเล่มวิจัย: ส่งเล่มFull text, CD, ลิขสิทธิ์(วรรณกรรม), ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย, Paper สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่งาน. 3) การใช้โปรแกรมขัคราวิสุทธิ์ ตรวจซ้ำงานวิจัย ยอมรับอยู่ที่ 30% ใช้ความร่วมมือกับจุฬาฯ 4) จริยธรรมการวิจัย 5) อื่น ๆ อีกหลายอย่างที่น่าสนใจ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference Srikhottaboon Studied) "แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562