.

.

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การประชุม การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) และประจำปีงบประมาณ 2564

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีม อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางยุพเรศน์ ปะทีบ ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย เข้าร่วมการประชุม การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) และประจำปีงบประมาณ 2564  โดยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6  ตุลาคมพ.ศ 2563 เวลาประมาณ 09:09 น


 

ประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.71  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ตึกนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 2มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดบูทในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ผลงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ นิวนอร์มัลภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเวทีระดับชาติที่นำเสนอ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย  1) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน โดย อาจารย์นนทนันท์  พลพันธ์และคณะ 2) ซีรั่มบำรุงผิวจากผลึกไหม โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  3) การศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์ชิ้นเดียวด้วยกระบวนการพิมพ์ผิวแบนเรียบจากการสร้างแท่นพิมพ์เพคตินเพลทด้วยพืชที่ให้เส้นใยในท้องถิ่นโดย อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ