.

.

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองในด้านการเขียนโครงวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองทั้งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในโครงการมีการบรรยายเรื่องแก่นที่ควรรู้และเข้าใจ 7 ข้อสำหรับนกวิจัยรุ่นใหม่ โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน