.

.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะวิทยากรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการ
ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561 โดยการทำ SWOT ร่วมกับผู้บริหาร
เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลท่าม่วง ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการเรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ
เรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยวิทยากรจากสำนักงบประมาณ ให้ความรู้ให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืนแก่ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ