.

.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้น

 

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมประจำปีระหว่าง ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม และนางสาวลัดดา คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่าง ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒ มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS มีเป้าหมายให้เครือข่ายวิจัยของระบบ NRMS ได้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารข้อมูลการวิจัยให้มีคุณภาพด้วยระบบ NRMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562 ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร บุคคลทั่วไป และกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 12 ชุมชน 6 อำเภอในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้


ร่วมประชุมกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้ร่วมประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน