.

.

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) กิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการจากทุกคณะ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) กิจกรรม
การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดนิทรรศการและแสดงผลงานการบริการแก่สังคม ชุมชน
ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแก่ชุมชน และ เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้ โดยมีประชาชน
ชุมชนท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากทุกคณะ
เวทีเสวนาการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตำบลท่าม่วง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น
เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานการปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและ
ผลงานของเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณชน ผลการคัดเลือกแบ่งเป็น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิดีเด่น ได้แก่ เกษตรกรตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเกษตรกรตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น จำนวน 3
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

การปลูกป่าชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม การปลูกป่าชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิต
สำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร ภายในงาน
มีการมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนชุมชนตำบลท่าม่วง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลหนองแวง ตำบลธงธานี
ตำบลบึงนคร โรงเรียน คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 31,000 ต้น โดยอาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ และได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบต้นไม้และการปลูกต้นไม้ร่วมกัน
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดำเนินการ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ประกอบด้วย ผศ.ธีระศักดิ์ ดาแก้ว ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ และอาจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ
พลเยี่ยม จากการตรวจประเมิน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินตนเอง ผลรวมเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ คือ 4.75 คณะกรรมการประเมิน ผลรวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.25

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

การศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพแผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิจัยและบริการวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี 2. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดมุมมองในการบริหารจัดการการจัดระบบองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันต่อไป โดยเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 2 แห่งคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.00น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ จัดเตรียมเอกสาร
และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) และโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ แก่คณะกรรมการ
ธรรมมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดในการสอดส่องให้ข้อเสนอแนะ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
 และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมื่อที่ดี ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านท่าสี หมู่ 3
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน
ท่าสีเป็นอย่างดียิ่ง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การเตรียมความพร้อมและการถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตร (โรงเรียนชาวนา)

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียม
ความพร้อมการต้อนรับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด สอดส่องโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 และการถ่ายทำ
วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ณ ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน บ้านท่าสี หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าสี และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าสี
อย่างดียิ่ง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ทดลองปฏิบัติการ หลักสูตร “นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา”
Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำที่สอนระดับปริญญาตรีในคณะสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการและคณะต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านนวัตกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อบรมให้ความรู้ แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ Thailand Research Expo 2018

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand
Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอในงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. การลดความชื้นในโรงเรือนอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอบแห้งกล้วยตาก โดย ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 2. หม้อผลิต
ไอน้ำสําหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากไม้ฟืน กรณีศึกษาเกษตรกร
บ้านหวายหลึม อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี 3. ผลของ
สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของ
ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยผศ.ดร.สรุชัย รัตนสุข 4. การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าด้วย
สีธรรมชาติ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
5. พืชสมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่


ขอแสดงความยินดียิ่งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”(Training
for the trainers) (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2561 หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัยรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พิธีมอบเกียรติบัตรโดยท่าน พล อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561) Thailand Research Expo 2018

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการนำเส นอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd National and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical Innovation

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วม
โครงการการประชุมวิชาการนำเส นอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II The 2nd
National and International Conference on Education and Technology ICET II : Critical
Innovation ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้
รับเกียรติจากท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Math’s Pathway โดย Professor Dr.Elizabeth
M. Brown จาก Indiana State University,USA. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Learning and
Teachingin a Digital Age” โดย Professor Dr.William R. Barratt จาก Indiana State
University,USA. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovative Thinking” โดยอาจารย์ธงชัย
โรจน์กังสดาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation) ขอบคุณ Cr. ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา)

ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้
การสร้างรายได้จากป่า ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดราย
จ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชน
ให้มีความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างป่า
การสร้างรายได้ด้วยการปลูกเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล การเพาะชำกล้าไม้ สมุนไพร การตัดแต่งกิ่งไม้ และปศุสัตว์ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
   

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การสร้างรายได้จากป่า (กลุ่มประชาชน/ชุมชน)

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
การศึกษาดูงานการสร้างป่าสร้างรายได้และการสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้
การสร้างรายได้จากป่า ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดราย
จ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชน
ให้มีความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชน ผู้นำชุมชนตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง และตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยว
กับการสร้างป่า การสร้างรายได้ด้วยการปลูกเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล การเพาะชำกล้าไม้ สมุนไพร การตัดแต่งกิ่งไม้ ปศุสัตว์และการประมง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
     

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการเกษตร ณ ไร่ออนซอน ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่ออนซอน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา
สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิและพืชอินทรีย์ โดยวิทยากร
จากไร่ออนซอน คุณจารุวรรณ ชาติบัญชากร และคุณศิริชัย เลิศอมตะสกุล ให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนประการณ์ และการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในไร่ออนซอนให้กับครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการเกษตร ณ ไร่ออนซอน ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่ออนซอน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา
สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิและพืชอินทรีย์ โดยวิทยากร
จากไร่ออนซอน คุณจารุวรรณ ชาติบัญชากร และคุณศิริชัย เลิศอมตะสกุล ให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในไร่ออนซอนให้กับเกษตรกรในตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี และเกษตรกรในตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ
การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสา
พิทักษ์ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร ให้กับครูและนักเรียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ
2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา จำนวนรวม 80 คน
ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวในโรงเรียนชาวนาได้เป็นอย่างดี
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา
การทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และคณะวิทยากร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์
ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนา สามารถนำ
องค์ความรู้ไปพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์
และคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แก่ครูและนักเรียน ในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วัดสว่างท่าสี บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ให้
บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลเกาะแก้ว
ด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านท่าสี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน
ชุมชน ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอีกด้วย

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2) โดยมีอาจารย์ดร.วิชิต
กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการขอบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาล
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีลงนามความร่วมมือ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ปลัดเทศบาล
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศมนตรีตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ในการสร้างองค์ความรู้ สวัสดิการ การตลาด
การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบโครงสร้างอื่นๆ แก่ชุมชนทั้ง 3 แห่งต่อไป

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำ SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์
วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดทำ SWOT และสร้างความเข้าใจ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งแบบบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน โดยใช้แผนแม่บทชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย ซึ่งดำเนินการจัดทำ
SWOT ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) ประเพณี /วัฒนธรรม
3) เศรษฐกิจ/อาชีพ 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) สุขภาพ/การศึกษา

การศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กิจกรรม ศึกษาดูงาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรจากตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรจากตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวม 80 คน
และได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โรคพืชและแมลง
ในข้าวในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยสู่มาตรฐาน
สากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนตำบลหนองแวง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่า
สร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่า
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างจิตสำนึกในการดูแล
รักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ -ชุมชนตำบลท่าม่วงและเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง และวัดตาลวนาราม
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่า
สร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์
ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างจิตสำนึก
ในการดูแลรักษาป่า สร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) โดยมีอาจารย์ ดร.การุณ
 พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิต
ข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกร
ในตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี และเกษตรกรในตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากท่านชยันต์
ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์
การใช้ปุ๋ยชีวภาพPGPR ลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกรในตำบลเกาะแก้ว และเกษตรกรใน
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน 


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2 กิจกรรมการวิพากษ์ เค้าโครงวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์งานวิจัยที่แต่ละท่านนำมา
นำเสนอทำให้นักวิจัยได้พัฒนาตนเองในด้านการเขียนโครงวิจัย และได้แนวในการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์
ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ
และโรงเรียนผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระนาคปรกเมืองไพร และบริเวณ
ลานจอดรถด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายในงานมีการสรงน้ำพระนาคปรกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์และบุคลากร

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมของผู้สูงอายุ (พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ใฝ่รู้)

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมของผู้สูงอายุ (พ่อใหญ่
แม่ใหญ่ใฝ่รู้) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ผู้
สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้สามารถพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้ฐานเรียนรู้ ต่างๆดังนี้ ฐานที่ 1 ด้านลดรายจ่าย ฐานที่ 2 ด้านเพิ่มรายได้ ฐานที่
3 ด้านการประหยัด ฐานที่ 4 : ด้านการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชุมชนเผ่าผู้ไท
บ้านภู ฐานที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานที่ 6 ด้านการเอื้ออารี การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ภายในชุมชน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มานิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่ความยั่งยืนขึ้น กิจกรรมประชุม
ระดมความคิดเห็น การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ของชุมชนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญา พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ แหล่งทรัพยากร โบราณคดีในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ เพื่อเรียนรู้ประวัติการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของทรัพยากรท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร
ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านตลาดค้อ บ้านเหล่าไพรงาม บ้านดงสว่าง บ้านท่าสี-บ้านท่าสำราญ
บ้านดงหวาย บ้านโคกกลาง บ้านโสกแสง บ้านดงกลาง บ้านเหล่าแขม รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน


การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่ความยั่งยืนขึ้น กิจกรรมประชุม
ระดมความคิดเห็น การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ของชุมชนตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญา พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ แหล่งทรัพยากร โบราณคดีในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ เพื่อเรียนรู้ประวัติการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของทรัพยากรท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเจริญ สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วงร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านท่าม่วง บ้านนากระตึบ บ้านดอนหาด บ้านหนองสิม-หนองแดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ
ของชุมชนกับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมระดมความ
คิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการทำ SWOT ร่วมกับ
ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลเกาะแก้ว ซึ่งประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร เทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลเกาะแก้ว จำนวน 21 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ชุมชนต้องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมระดมความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยกาสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมระดม
ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการทำ
SWOT ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลมะอึ ซึ่งประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผู้นำชุมชนและ
ประชาชน ในเขตเทศบาลมะอึ จำนวน 30 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลตามความต้องการของชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญที่ชุมชนต้องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม


วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และอาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อยอดขยายผลการดำเนินงาน และร่วมประชุมขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้าง
สุขภาวะชุมชน" ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และ องค์กรปกครองท้องถิ่น และมีเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
 สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
นำองค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจบทบาท และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในนาม
เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้ชื่อ “การบูรณา
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” (Wisdom Integration
for Innovation and Sustainable Development Conference 2018) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ผลงานและข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การวิจัยที่สามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะวิทยากรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการ
ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2561 โดยการทำ SWOT ร่วมกับผู้บริหาร
เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลท่าม่วง ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
3. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการเรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ
เรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยวิทยากรจากสำนักงบประมาณ ให้ความรู้ให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืนแก่ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องข้าว ในงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เรื่องข้าว ในงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบุญคูณลาน หรือการสู่ขวัญ
ข้าวชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าวที่
หลากหลาย ภายในงานประกอบด้วย การประกวดหุ่นฟางปลา การประกวดขันโตก การประกวด
ฝัดข้าวประกอบเพลง และการจัดนิทรรศการของทุกตำบล ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีของชาว
เสลภูมิให้คงอยู่สืบไป

การประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญครั้งที่ 1 /2561 เพื่อทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งมีวาระ
นำเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 2) มติสภาเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้
1) ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) กิจกรรมภายใต้
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3) แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งในเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกคณะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และนิทรรศการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันราชภัฏ

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49

ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์
ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
ด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับผิดชอบองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
และนางสาวลัดดา คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการและ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏ
กรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์
ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
แบบมีส่วนร่วม ตามระบบ COSO และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ต่อไป และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้