.

.

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในนาม
เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้ชื่อ “การบูรณา
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” (Wisdom Integration
for Innovation and Sustainable Development Conference 2018) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ผลงานและข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การวิจัยที่สามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น