.

.

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ตามประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อสนุบสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อรองรัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR ของโปรแกรมที่ 17 การแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยมีข้อกำหนดให้ต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ 2 สถาบันขึ้นไป และต้องเป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้กลุ่มจังหวัดเดียวกัน ณ ห้องประชุม SC3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปถาพเพิ่มเติมคลิก