.

.

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง งานวิจัยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง งานวิจัยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผนนำประชุมและให้ความรู้ความเข้าใจ ขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2)กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ. 2560  ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อดังต่อไปนี้
       1. ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
       2. อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
       โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงษ์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณ Cr. ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด