.

.

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การบรรยายเกี่ยวกับนักวิจัยเชิงพื้นที่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจารย์ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่

             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักวิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัญญรินทร์ สมพร และ อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ ร่วมเสนอผลงานในครั้งนี้ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 และมีสมาชิกเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย ซึ่งครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 22 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ตามหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา รูปภาพเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ได้แก่ นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.) นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และยังมีเวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั่วประเทศ, เทศกาลแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า 20 ตัว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง


ประชุมชี้แจงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประชุมชี้แจงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใน วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและสถาบันจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและสถาบันจัดการความรู้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและสถาบันจัดการความรู้ ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปรึกษาและคำแนะนำในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม


          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

                    สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมประชุมกับฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปภาพเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ลานแสดงสินค้าชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิก


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาริเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปภาพเพิ่มเติมคลิก


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฮี กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอำเภอเสลภูมิ จำนวน 500 คน พิธีเปิดโดย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รับโล่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ และรางวัล Presidential Awards ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเข้ารับโล่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III): Innovative Local Development” ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
  1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปศาสตร์ฯ
 2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์
2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
    1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์
3. รางวัล Presidential Awards จำนวน 3 รางวัล
   1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข คณะศิลปศาสตร์ฯ
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง คณะนิติรัฐศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจฯ  คลิกภาพเพิ่มเติม

    

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากร ศ.ดร กลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปภาพเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม : การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม : การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกล่าวชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดและแนะนำกรรมการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ดูภาพเพิ่มเติม


ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องโพนทอง โรงแรมวันโอวันแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การบรรยายเรื่อง การยกระดับการพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และการตลาด วิทยากรจากอารยะฟาร์ม นางสุมนฑา เหล่าชัย และการบรรยายเรื่อง ความหมาย ขั้นตอน ของการขอ อย. วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เภสัชกรธีราวุฒิ มีชำนาญ ชมภาพเพิ่มเติม

 

ประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้น

 

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมประจำปีระหว่าง ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม และนางสาวลัดดา คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่าง ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒ มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS มีเป้าหมายให้เครือข่ายวิจัยของระบบ NRMS ได้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารข้อมูลการวิจัยให้มีคุณภาพด้วยระบบ NRMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการยกระดับและพัฒนาการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562 ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร บุคคลทั่วไป และกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 12 ชุมชน 6 อำเภอในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้


ร่วมประชุมกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้ร่วมประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน


วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฯ ทีมที่ 1 ติดตาม สนับสนุน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฯ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องตนตรีพื้นบ้าน บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ตรวจประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 2 ณ บ้านวังชัย หมู่ 11 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (20) /2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (20) /2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


ประชุมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง ณ อาคารเบญจมวัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.ตารางงาน: ประเมินรอบ 2 ให้แล้วเสร็จปลาย พ.ค. 62 ส่งรายงานรอบ 2 (แนบประเมินเยาวชนช่อสะอาด) วันที่ 11 มิ.ย. 63 มอบโล่ห์ กรกฎาคม 62

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร


ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด l บวร l จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุดมการณ์หมู่บ้านช่อสะอาดคือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 ที่ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่งคง” จากพระราชดำรัสนี้ทำให้พบประเด็นของชุดความคิดใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ (1) ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง และ (2) ชีวิตที่สะอาด หากเชื่อม 2 ชุดความคิดนี้เข้าด้วยกัน จะพบว่า ความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากจะเป็นเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้ชีวิตมนุษย์มีความสะอาดด้วย ซึ่งความสะอาดนั้นมีค่าเท่ากับความซื่อสัตย์สุจริตสรุปได้ว่า บุคคลใดก็ตามดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมนับถือว่าสะอาด และเจริญมั่นคง


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณความรู้ที่มอบให้และการต้อนรับที่แสนอบอุ่น ประเด็นดีดีในการเรียนรู้ 1) การขอลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ประเภท "วรรณกรรม" 2) การปิดเล่มวิจัย: ส่งเล่มFull text, CD, ลิขสิทธิ์(วรรณกรรม), ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย, Paper สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่งาน. 3) การใช้โปรแกรมขัคราวิสุทธิ์ ตรวจซ้ำงานวิจัย ยอมรับอยู่ที่ 30% ใช้ความร่วมมือกับจุฬาฯ 4) จริยธรรมการวิจัย 5) อื่น ๆ อีกหลายอย่างที่น่าสนใจ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference Srikhottaboon Studied) "แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้ร่วมจัดโครงการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดโครงการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ลาน R-SQUARE โรบิลสันสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันเข้าร่วมจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิด้วยเครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิ รูปภาพเพิ่มเติม


โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร รูปภาพเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฮี รูปภาพเพิ่มเติม


โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 1) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร รูปภาพเพิ่มเติม


จัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2019 )

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2019 )ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเช็นเตอร์ เช็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ 1. ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดย ผศ. ดร.สุรชัย รัตนสุข 2. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3. การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน โดย ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 4. บิวตี้ฟลูโรสเซล (ผลิตภัณฑ์ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 5. ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการใช้ประโยชน์ของไม้ต้นในเขตป่าชุมชนโคกกุง โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง รูปภาพเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร และนางสาวณิชากมล ศรีอาราม ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและร่วมชมนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและร่วมชมนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด


งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดบูทงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวายเจริญ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนบ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก


วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมทองคูณ หงส์พันธุ์2 ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7 RegionalResearchExpo2019 “งานวิจัยสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์”
ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

                    เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย มีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร) ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน ( G-Rice Thung Kula) จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การสร้างคุณค่าให้กับ Values ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างคุณค่าให้กับ Values ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ( G-Rice Thung Kula) 5 จังหวัด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) : GISDA และประชุมขับเคลื่อน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากร นางสาวณัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 174 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ผู้เข้าร่วมจำนวน 174 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร อุสาหกรรม การแปรรูป การค้า ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563