.

.

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฮี กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอำเภอเสลภูมิ จำนวน 500 คน พิธีเปิดโดย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รับโล่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ และรางวัล Presidential Awards ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเข้ารับโล่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III): Innovative Local Development” ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
  1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปศาสตร์ฯ
 2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์
2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
    1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์
3. รางวัล Presidential Awards จำนวน 3 รางวัล
   1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข คณะศิลปศาสตร์ฯ
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง คณะนิติรัฐศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจฯ  คลิกภาพเพิ่มเติม