.

.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ประจำปีงบประมาณ
2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม
ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา จำนวนรวม 80 คน
ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวในโรงเรียนชาวนาได้เป็นอย่างดี
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 2) การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนา สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา
การทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และคณะวิทยากร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์
ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนา สามารถนำ
องค์ความรู้ไปพัฒนาการทำนาที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีอาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าวอินทรีย์
และคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แก่ครูและนักเรียน ในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วัดสว่างท่าสี บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ให้
บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลเกาะแก้ว
ด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านท่าสี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน
ชุมชน ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอีกด้วย

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2) โดยมีอาจารย์ดร.วิชิต
กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการขอบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
และการวิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่