.

.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ วัดสว่างท่าสี บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ให้
บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลเกาะแก้ว
ด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านท่าสี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน
ชุมชน ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น