.

.

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมของผู้สูงอายุ (พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ใฝ่รู้)

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมของผู้สูงอายุ (พ่อใหญ่
แม่ใหญ่ใฝ่รู้) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ผู้
สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้สามารถพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้ฐานเรียนรู้ ต่างๆดังนี้ ฐานที่ 1 ด้านลดรายจ่าย ฐานที่ 2 ด้านเพิ่มรายได้ ฐานที่
3 ด้านการประหยัด ฐานที่ 4 : ด้านการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชุมชนเผ่าผู้ไท
บ้านภู ฐานที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานที่ 6 ด้านการเอื้ออารี การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ภายในชุมชน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มานิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา