.

.

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยอ็ด

  

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
คณะกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
ผู้ติดตามเข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีคณะผู้บริหารวิทยาลัย นำโดยนายไตรรงค์ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการ
และคณะให้การต้อนรับและ
รับการตรวจประเมิน ซึ่งการประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประกวดหน่วยงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภา


เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากวิทยาลัย
การอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการ นายสมจิตร
 พันธไชย และนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย รองผู้อำนวยการ ซึ่งการรับการตรวจประเมิน อาจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเสนอและรายงานผลการ ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2560


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ประสานงานระบบ NRMS มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS เพื่อเสนอขอและ
ติดตามงานวิจัยและงบประมาณการวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคนิคระบบ NRMS

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-02 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับทองมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-02 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับทอง จำนวนครูอบรมทั้งสิ้น 55 คน  วิทยากรโดย อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา  อาจารย์ชาญยุทธ สอนจันทร์ อาจารย์อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ และทีมงานวิทยากรคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ช่วยบรรทึกภาพสวยๆตลอดงาน ขอบคุณนักศึกษา CCR ที่มาช่วยลงทะเบียนและดูแลงาน ขอบคุณฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุที่ให้คำปรึกษา ขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มาบันทึกภาพสวยๆ ท้ายสุดขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดโครงการดีๆนี้  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่