.

.

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยอ็ด

  

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
คณะกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
ผู้ติดตามเข้าตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีคณะผู้บริหารวิทยาลัย นำโดยนายไตรรงค์ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการ
และคณะให้การต้อนรับและ
รับการตรวจประเมิน ซึ่งการประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประกวดหน่วยงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น