.

.

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมานโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ควรมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ(Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ สามารถที่จะทำหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับตำบลได้ โดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 ดูแลรับผิดชอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 วิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 และ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00

 


การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเชิงลึกในการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับการวิจัย และนวัตกรรมในมิติใหม่  แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแบ่งกลุ่มนำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวชัล เช็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นบริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ project based learning

 วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ project based learning ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมจิตศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญไทย ศรีกา และประธานกลุ่มเครือข่าย นายชำนาญ สุรินาม พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับและเรียนรู้ตลอดกระบวนการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” The 3rd National Research Conference – CPRU 2020 : Research and Innovation  for Sustainable and Livable Communities  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ