.

.

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเชิงลึกในการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับการวิจัย และนวัตกรรมในมิติใหม่  แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแบ่งกลุ่มนำเสนอและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวชัล เช็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น