.

.

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฮี รูปภาพเพิ่มเติม


โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 1) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และเจ้าหน้าประจำสถาบันวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร รูปภาพเพิ่มเติม


จัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2019 )

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2019 )ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเช็นเตอร์ เช็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ 1. ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดย ผศ. ดร.สุรชัย รัตนสุข 2. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3. การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน โดย ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 4. บิวตี้ฟลูโรสเซล (ผลิตภัณฑ์ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 5. ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการใช้ประโยชน์ของไม้ต้นในเขตป่าชุมชนโคกกุง โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง รูปภาพเพิ่มเติม