.

.

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม


          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

                    สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมประชุมกับฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปภาพเพิ่มเติม